Články

Kvalita pitnej vody z pohľadu zákona

Kvalitu pitnej vody, jej kontrolu a monitorovanie kvality stanovujú nasledovné predpisy:

Vyhláška č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Príloha č.1 vyhlášky č. 91/2023 Z.z. (ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity)
Príloha č.2 vyhlášky č. 91/2023 Z.z. (rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek pitnej vody)

Čítať viac

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY

Objasnenie čo znamenajú najbežnejšie ukazovatele kvality pitnej vody stanovované v minimálnom rozbore pitnej vody podľa prílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 91/2023 Z.z.:

Koliformné baktérie, Escherichia coli, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C, Železo, Mangán, Vápnik, Horčík, Tvrdosť vody, Dusičnany, Dusitany, Reakcia vody, Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSKMn), Amónne ióny, Voľný chlór.

Čítať viac

Ťažké kovy vo vode – olovo, ortuť, arzén, kadmium, nikel, chróm – a ich toxicita

Pojem „ťažké kovy“ sa zvyčajne spája s chemickými prvkami vyššieho atómového čísla​ (zväčša kovy)​​​, ktoré spôsobujú neželané toxické účinky. V určitých regiónoch Slovenska, v dôsledku jeho banskej a priemyselnej histórie, je znečistenie pôd pomerne vysoké. V najvyšších koncentráciách sa v životnom prostredí nachádzajú predovšetkým tieto ťažké kovy: ortuť (Hg), olovo (Pb), kadmium (Cd), arzén (As), […]

Čítať viac

Dusičnany, dusitany a pesticídy vo vodách

Dusičnany a dusitany sú prirodzenou súčasťou kolobehu dusíka v prírode. Rastliny vyžadujú tieto látky pre svoj vývin. Ich zvýšený výskyt býva zväčša dôsledkom ľudskej činnosti. Napríklad kumulácia dusičnanov v spodnej vode v dôsledku dlhodobého používania dusíkatých hnojív v poľnohospodárstve. Pri nadmernom príjme sa dusičnany môžu v zažívacom trakte človeka meniť na nebezpečnejšie dusitany. Približne tretina […]

Čítať viac

Chlórovaná voda, chlór a vedľajšie produkty dezinfekcie

Chlór a jeho zlúčeniny sa vo vodárenských sieťach používajú na dezinfekciu, pretože s vysokou účinnosťou ničia vo vode prítomné mikroorganizmy, medzi ktorými sa vyskytujú aj potenciálne choroboplodné zárodky, resp. patogény. Chlórovaná voda preventívne pôsobí proti vzniku ochorení ako je žltačka, týfus, cholera a pod. Taktiež sa tým znižuje riziko dyzentérie, infekčných hnačiek. Na druhej strane dezinfekcia chlórom […]

Čítať viac

Farba, chuť a zápach vody: Kontaminácia vody a zmeny senzorických vlastností

Hygienicky vhodná pitná voda by mala byť číra, bezfarebná, bez pachute alebo zápachu. Problémy s vodou často spôsobia, že sa zmení farba, chuť alebo vôňa vody. Zväčša ide viac o estetickú závadu ako zdravotne škodlivú vodu, no určite netreba takéto zmeny kvality vody podceňovať. Predtým, ako sa rozhodnete pre niektorý spôsob úpravy vody, je treba problém čo […]

Čítať viac

Baktérie a biologické znečistenie vody

Baktérie plnia nezastupiteľnú rolu v prírode napríklad tým, že rozkladajú odumretú hmotu a odpad z vyšších organizmov na jednoduché anorganické zlúčeniny. Zvýšený výskyt baktérií vo vode signalizuje prítomnosť väčšieho množstva organickej hmoty. Napr. pri obsahu dusičnanov sa vo vode množia, tzv. denitrifikačné baktérie, ktoré v procese denitrifikácie rozkladajú dusičnany až na plynný dusík (typickým predstaviteľom […]

Čítať viac

Železo, mangán a sulfán vo vode

Železo a mangán sa prirodzene vyskytujú v horninách a pôdach, odkiaľ sa dostávajú do povrchových a podzemných vôd. Sú to esenciálne minerály nevyhnutné pre život. Dospelý človek denne príjme z potravy 10 – 30 mg železa a 2 – 5 mg mangánu. Desaťnásobky týchto hodnôt už môžu predstavovať určitú záťaž pre ľudský organizmus, predovšetkým pre […]

Čítať viac

Tvrdá voda a vodný kameň v domácnosti

Tvrdosť vody je mierou vo vode obsiahnutých dvojmocných katiónov kovov a v praxi je daná množstvom rozpusteného vápnika a horčíka (→ geonika.sk). Zvýšené hodnoty týchto rozpustených minerálov vo vode nie sú zdraviu škodlivé, ba naopak, sú nevyhnutné pre zdravie človeka. Avšak prietokom tvrdej vody v domácnosti dochádza k postupnému zanášaniu obkladov, armatúr a domácich spotrebičov bielym […]

Čítať viac

Minimálny rozbor vody

Minimálny rozbor vody podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z. Pre posúdenie vhodnosti vody na pitné účely, ako aj pre kolaudáciu, je potrebné vykonať rozbor vody v minimálnom rozsahu. Minimálny rozbor pozostáva z 29. ukazovateľov kvality pitnej vody podľa nižšie uvedenej tabuľky. Ak sa voda ponúka na predaj vo fľašiach alebo v […]

Čítať viac