Kvalita pitnej vody z pohľadu zákona

Kvalitu pitnej vody a monitorovanie jej kvality stanovujú nasledovné predpisy:

 

Vyhláška rozlišuje medzi individuálnym a hromadným zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou

 • Hromadným zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb.
 • Individuálnym zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb.

 

Kvalita pitnej vody je hodnotená v nasledovných ukazovateľoch:

 • mikrobiologické a biologické ukazovatele
  • Escherichia coli
  • Koliformné baktérie
  • Črevné enterokoky
  • Kultivované mikroorganizmy
  • Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C
  • Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C
  • Živé organizmy
  • Bezfarebné bičíkovce
  • Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
  • Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
  • Mŕtve organizmy
  • Železité a mangánové baktérie
  • Abiosestón
  • Clostridium perfringens vrátane spór
  • Pseudomonas aruginosa
  • Legionella
 • fyzikálne a chemické ukazovatele:
  • anorganické ukazovatele (antimón, arzén, dusičnany, dusitany, fluoridy, kadmium, kyanidy, nikel, olovo a iné),
  • organické ukazovatele (akrylamid, benzén, dichlórbenzény, celkový organický uhlík, pesticídy, polycykliské aromatické uhľovodíky, tetrachlórmetán, toulén, vinylchlorid a iné),
  • dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór, bromičitany, oxid chloričitý, chloritany, chlorečnany, ozón, trihalometány, halooctové kyseliny, striebro, hliník),
  • ukazovatele, ktoré môžu nepriamo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (pach, chuť, zákal, farba, teplota, absorbancia, amónne ióny, chemická spotreba kyslíka manganistanom, železo, mangán, sírany, sodík, chloridy, reakcia vody, celkové rozpustené látky a iné),
  • látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca (horčík, vápnik, vápnik a horčík),
  • rádiologické ukazovatele (trícium, celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok).

V prílohe č.1 vyhlášky č. 91/2023 Z.z. sú uvedené limitné hodnoty pre jednotlivé sledované ukazovatele kvality pitnej vody. V rámci limitných hodnôt sa rozlišuje:

 • Najvyššia medzná hodnota (NMH) – limit zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody;
 • Medzná hodnota (MH) – limit ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli s prekročeným limitom;
 • Odporúčaná hodnota (OH) – limit alebo rozsah hodnôt ukazovateľa kvality pitnej vody, ktoré sú žiaduce z hľadiska ochrany zdravia; prekročenie alebo nedodržanie odporúčanej hodnoty nevylučuje použitie vody ako pitnej vody.

 

Monitorovanie kvality pitnej vody

Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 91/2023 Z.z., pričom sa rozlišuje minimálny a úplný rozbor vody.

Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody. Minimálny rozbor pozostáva z vyšetrenia 28 ukazovateľov kvality pitnej vody. Minimálny rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky.

Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č.1 vyhlášky č. 91/2023 Z.z. (t. j. 82 ukazovateľov) a z rádiologických ukazovateľov podľa osobitného predpisu. Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č.1 vyhlášky č. 91/2023 Z.z., alebo určených orgánom verejného zdravotníctva. Úplný rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky.

Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy (STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi.)

Monitorovanie kvality pitnej vody dodávanej do distribučných sietí vykonávajú prevádzkovatelia verejných vodovodov, ktorí výsledky z monitorovania kvality pitnej vody, ako aj iné požadované údaje, nahlasujú pravidelne 1x za rok prostredníctvom databázy ZBERVAK na Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa vykonáva v rámci štátneho zdravotného dozoru Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

 

Podľa prílohy č.2 vyhlášky č. 91/2023 Z.z. sa v rozbore vody v minimálnom rozsahu testujú nasledovné ukazovatele:

Mikrobiologické ukazovatele:
 • Escherichia coli
 • Koliformné baktérie
 • Enterokoky
 • Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a pri 36°C
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa

Hydrobiologické ukazovatele:
 • Železité a mangánové baktérie
 • Vláknité baktérie
 • Bezfarebné bičíkovce
 • Živé organizmy
 • Mŕtve organizmy
 • Mikromycéty
 • Abiosestón

Chemické ukazovatele:

 • Zákal
 • Farba
 • Absorbancia
 • Reakcia vody (pH)
 • Elektrolytická vodivosť
 • Dusitany

 • Dusičnany
 • Amónne ióny
 • Železo
 • Mangán
 • Chemická spotreba kyslíka manganistanom
 • Celková tvrdosť

Pre posúdenie vhodnosti vody z individuálneho zdroja na pitné účely, ako aj pre kolaudáciu, je potrebné vykonať aspoň rozbor vody v minimálnom rozsahu, podľa prílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 91/2023 Z.z.

 

Hodnotenie kvality pitnej vody