Minimálny rozbor vody podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z.

Crystal Water - zariadenia na výrobu demineralizovanej, deionizovanej a destilovanej vody pre lekárne a laboratóriá

Pre posúdenie vhodnosti vody na pitné účely, ako aj pre kolaudáciu, je potrebné vykonať rozbor vody v minimálnom rozsahu.

Minimálny rozbor pozostáva z 29. ukazovateľov kvality pitnej vody podľa nižšie uvedenej tabuľky.

  • Ak sa voda ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách, do rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody sa zahŕňa aj ukazovateľ Pseudomonas aeruginosa.
  • Ukazovateľ č. 13 v tabuľke sa zisťuje len pri pitnej vode upravovanej priamo z povrchových vôd alebo pri podzemných vodách ovplyvnených povrchovými vodami.
  • Ukazovateľ č. 19 v tabuľke sa zisťuje pri používaní prostriedkov obsahujúcich chlór. Pri využívaní viazaného aktívneho chlóru (napríklad vo forme chloramínov) na dezinfekciu sa stanovuje celkový aktívny chlór. Pri použití iného chemického dezinfekčného prostriedku sa stanoví reziduálne množstvo príslušnej aktívnej látky.
  • Ukazovateľ č. 20 v tabuľke sa zisťuje len pri použití koagulantu na báze hliníka.
  • Ukazovateľ č. 22 sa zisťuje len v odôvodnených prípadoch.

Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody:

Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

p.č.

Parameter

Jednotka

Symbol

Limit. hodnota

Druh Limitu

1.

Escherichia coli

KTJ/100 ml

EC

0

NMH

2.

Koliformné baktérie

KTJ/100 ml

KB

0

MH

3.

Enterokoky (fekálne streptokoky)

KTJ/100 ml

EK

0

NMH

4.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C

KTJ/ml

KM22

500

MH

5.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C

KTJ/ml

KM22

100

MH

6.

Bezfarebné bičíkovce

jedn./ml

BB

10

MH

7.

Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)

jedn./ml

ŽO

0

MH

8.

Vláknité baktérie (okrem žželezitých a mangánových baktérií)

jedn./ml

VB

0

IH

9.

Železité a mangánové baktérie

pokryvnosť poľa v %

ŽMB

10

MH

10.

Mikromycéty

jedn./ml

MM

0

IH

11.

Mŕtve organizmy

jedn./ml

MO

30

MH

12.

Abiosestón

pokryvnosť poľa v %

AB

10

MH

13.

Clostridium perfringens

KTJ/ml

CO

0

IH

14.

Absorbancia (254 nm, 1 cm)

A254

0,08

IH

15.

Amónne ióny

mg/l

NH4+

0,5

MH

 16.

Farba

mg/l

F

20

MH

17.

Dusičnany

mg/l

NO3

50

MH

18.

Dusitany

mg/l

NO2

0,5

MH

 19.

Hliník

mg/l

AL

0,2

MH

20.

Voľný chlór

mg/l

Cl2

0,3

MH

21.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

mg/l

CHSKMn

3,0

MH

22.

Chuť

prijateľná

MH

23.

Vodivosť

mS/m

kappa

125,0

IH

24.

Mangán*

mg/l

Mn

0,05

MH

25.

Pach

bez zápachu

26.

Reakcia vody

[-]

pH

6,5-9,5

MH

27.

Zákal  ZF (NTU) Z

5

MH

28.

Železo**

mg/l

 Fe

0,2

MH

29.

Teplota

°C

t

8-12

OH

*   Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
** Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

Látky, ktorých prítomnosť je vo vode žiadúca:

Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

79.

Horčík

mg/l

10 až 30

Mg2+

OH

80.

 Vápnik

mg/l

> 30

Ca2+

OH

81.

Tvrdosť (voliteľný ukazovateľ)

mmol/l

Ca2+ + Mg2+

1,1-5,0

OH