UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY

Kvalita pitnej vody odráža jej pôvod, ale aj jej úroveň starostlivosti počas jej cesty „ku kohútiku“. Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru 82 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Ukazovatele kvality pitnej vody sú definované vyhláškou č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

Súčasťou vyhlášky č. 91/2023 Z.z., sú nasledovné prílohy:

Hodnoty ukazovateľov kvality vody sú podľa ich zdravotného významu rozlišované na:

  • Najvyššia medzná hodnota (NMH) – limit zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody;
  • Medzná hodnota (MH) – limit ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli s prekročeným limitom;
  • Odporúčaná hodnota (OH) – limit alebo rozsah hodnôt ukazovateľa kvality pitnej vody, ktoré sú žiaduce z hľadiska ochrany zdravia; prekročenie alebo nedodržanie odporúčanej hodnoty nevylučuje použitie vody ako pitnej vody.

Najzávažnejšie zdravotné následky má prekročenie najvyšších medzných hodnôt (NMH), ktorých prekročenie vylučuje použitie tejto vody ako pitnej.

Kontrola prostredníctvom vybraných ukazovateľov má zabezpečiť komplexnú informáciu o jej kvalite a tým aj o možnom pozitívnom aj negatívnom vplyve na zdravie človeka.

 

Charakteristika vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody.

Mikrobiologické ukazovatele

Vo vode sa darí veľkému množstvu mikroorganizmov, ktoré sú schopné spôsobiť zdravotné problémy užívateľov. Veľkú úlohu pri ich rozmnožovaní a prežívaní vo vodnom prostredí zohráva aj teplota vody, pH, prítomnosť organických látok, kyslíka a ďalších faktorov.

Koliformné baktérie (KB)

Prítomnosť koliformných baktérií (KB) indikuje fekálne znečistenie z tráviaceho traktu teplokrvných živočíchov vrátane človeka. Môžu byť však prítomné aj v pôde, rastlinách a povrchovej vode. Indikujú slabú ochranu vodného zdroja, nedostatky v úprave vody, jej zdravotnom zabezpečení a distribúcii príp. sekundárnu kontamináciu. Do vody sa môžu dostať zo splaškov, z čističky odpadových vôd, z polí alebo zo septikov. Jedná sa však o znečistenie dlhodobého charakteru. V prípade ich prítomnosti existuje nebezpečenstvo prieniku iných potenciálne patogénnych mikroorganizmov.

Používanie a pitie takejto vody môže spôsobiť nevoľnosť, hnačky alebo zvracanie.

V pitnej vode určenej na individuálne a hromadné zásobovanie sa požaduje neprítomnosť koliformných baktérií minimálne v 100 ml (medzná hodnota).

Escherichia coli (EC)

Escherichia coli (EC) je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) jediný správny indikátor fekálneho znečistenia, výlučne črevného pôvodu a vyskytuje sa vo výkaloch. Indikuje najmä čerstvé fekálne znečistenie a jeho prítomnosť v pitnej vode ukazuje na závažné nedostatky v ochrane vodného zdroja, v úprave a zdravotnom zabezpečení pitnej vody.

Často býva zdrojom infekcií (hnisavé procesy a infekcie rán, sepsa, infekcia urinárneho traktu) a nevoľností (gastroenteritídy, meningitídy). U detí mladších ako 1 mesiac môže spôsobovať väčšinu infekcií centrálneho nervového systému (neonatálna meningitída).

V pitnej vode určenej na hromadné zásobovanie sa nesmie vyskytovať najmenej v 250 ml vody (najvyššia medzná hodnota). V pitnej vode určenej na individuálne zásobovanie sa požaduje neprítomnosť minimálne v 100 ml (najvyššia medzná hodnota).

Črevné enterokoky (ČE)

Črevné enterokoky (ČK) sú indikátormi fekálneho znečistenia a ukazovateľmi všeobecného znečistenia a možnosti výskytu iných potenciálne patogénnych mikroorganizmov. Sú indikátormi čerstvého fekálneho znečistenia, nakoľko mimo črevný trakt rýchlo hynú. Sú pôvodcovia infekcií močových ciest, gynegologických zápalov, zápalu srdcového svalu, brušných infekcií. Rezistencia na antibiotiká umožňuje prežiť enterokokom v nemocničnom prostredí.

Pozitívny nález enterokokov v pitnej vode ukazuje na nedostatočnú ochranu vodného zdroja a na nedostatky v úprave a zdravotnom zabezpečení pitnej vody. Na ich elimináciu je potrebná vysoká dávka chlóru.

Rovnako ako u ostatných indikátorov fekálneho znečistenia sa požaduje neprítomnosť enterokokov minimálne v 250 ml pitnej vody (najvyššia medzná hodnota) pre hromadné zásobovanie a v 100 ml pitnej vody pre individuálne zásobovanie.

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens je spórotvorná baktéria, ktorej vyhovujú bezkyslíkaté podmienky. Spóry klostridií môžu indikovať staršie a periodické znečistenie. Clostridium perfringens môže spôsobovať celé spektrum ochorení, od gastroenteritídy až po deštrukciu tkanív (klostrídiová myonekróza, plynový absces. Komplikácie sú však väčšinou zriedkavé u zdravých ľudí, u ľudí s oslabenou imunitou a detí je riziko značne väčšie. Priamou aj nepriamou kontamináciou pôdy a vody fekáliami sa môže tento mikroorganizmus dostať aj do potravín, najmä na hovädzie a hydinové mäso.

Limit pre túto baktériu na používanie a pitie vody je 0 KTJ/ml.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C (KM22)

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C (KM22) sú indikátorom všeobecnej kontaminácie vody, optimum rastu baktérií je pri 22 °C (psychrofilné druhy). Ich počet nám dáva informáciu o celkovom bakteriálnom znečistení vody, ich zvýšené počty signalizujú prienik znečistenia z okolia alebo poruchy úpravy vody alebo dezinfekcie.

Z hygienického hľadiska sa im nepripisuje taký veľký význam ako indikátorom fekálneho znečistenia (E. coli, koliformné baktérie, Enterokoky). Riziko, že sa medzi nimi vyskytujú patogénne mikroorganizmy je veľmi nízke.

Medzná hodnota je pri hromadnom zásobovaní 200 KTJ/ ml a pri individuálnom zásobovaní 500 KTJ/ml.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C (KM36)

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C (KM36) sú indikátorom všeobecnej kontaminácie vody. Ich teplotné optimum rastu je pri 37 °C, čo dokazuje spojenie s teplokrvnými organizmami, preto majú aj vyšší hygienický význam ako parameter kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C.

Z hygienického hľadiska sa im nepripisuje taký veľký význam ako indikátorom fekálneho znečistenia (E. coli, koliformné baktérie, Enterokoky). Riziko, že sa medzi nimi vyskytujú patogénne mikroorganizmy je veľmi nízke.

Medzná hodnota je pri hromadnom zásobovaní 50 KTJ/ml a pri individuálnom zásobovaní 100 KTJ/ml.

Legionella

Legionella je nebezpečná baktéria, ktorá žije vo vodnom prostredí, najčastejšie v kútoch vodovodného potrubia, v usadeninách na vnútorných stranách potrubia a zásobníkov. Najrýchlejšie sa rozmnožuje pri teplotách od 30 do 50 °C. Preto sa dobre množí v usadeninách teplovodných potrubí, v bojleroch a klimatizáciách. K nákaze dochádza vdýchnutím malých kvapiek infikovanej vody do pľúc.

Je to veľmi nebezpečná baktéria,  ktorá vyvoláva tzv. pontiacku horúčku, alebo závažnejšiu chorobu legionárov. Najčastejšie problémy spôsobuje baktéria L. pneumophila, ktorá postihuje dýchacie cesty. Bez včasného odstránenia nákazy, najmä u jedincov s oslabenou imunitou môže dôjsť až k úmrtiu.

Limit pre túto baktériu na používanie a pitie vody je 0 KTJ/ml.

Pseudomonas

Baktérie čeľade pseudomonas sú v prírode jedny z najrozšírenejších. Vzhľadom k ich schopnosť prispôsobiť sa prostrediu sa bežne vyskytujú v pôde, v telách rastlín, aj odpadovej vode. Spôsobujú ochorenia ľudí, zvierat a rastlín. Sú veľmi rezistentné voči nepriaznivým vplyvom prostredia, a vedia sa rozmnožovať aj pri nízkych teplotách. Baktérie pseudomonas sú schopné prežívať vďaka biofilmom na stenách nádob, sú odolné voči antibiotikám a majú zvýšenú odolnosť voči chlóru. Najväčšiu hrozbu pre človeka predstavuje druh Pseudomonas aeruginosa, spôsobuje infekcie rán, ktoré môžu končiť až smrťou.

Najvyššia medzná hodnota pre balenú pitnú vodu je 0 KTJ/ml.

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa je typický predstaviteľ podmieneného patogénu človeka. Môže produkovať exotoxín A, ktorý je smrteľný. Infikuje tkanivá, ktoré sú nejakým spôsobom oslabené alebo poškodené. Ako patogén sa dostáva do tela cez poranenia pokožky v styku s kontaminovanou vodou. Je považovaný za indikátor prítomnosti nevhodných organických látok, ktoré indikujú hrubé hygienické závady vodárenských sietí. Vo vode sa veľmi dobre rozmnožuje. Spôsobuje infekcie pľúc, ucha, oka, kože, nechtov a urinárneho traktu (ohrozená skupina ľudí s oslabenou imunitou a so zavedeným urinárnym katétrom).

Najvyššia medzná hodnota pre balené pitné vody je 0 KTJ/ml.

 

Biologické ukazovatele

Železité a mangánové baktérie

Železité a mangánové baktérie sú obligátne aeróbne baktérie. Sú to indikátory ekologického znečistenia vôd. V prírode sa vyskytujú najmä v sladkých vodách s vyšším obsahom zlúčenín železa alebo/a mangánu. Železité a mangánové baktérie spôsobujú organoleptické závady vody (farba, zápach a chuť vody). Spôsobujú aj závažné technologické problémy v potrubiach (napr. upchávanie potrubí, korózia potrubí). Môžu taktiež spotrebovávať zvyšný chlór v pitnej vode počas distribúcie, čo môže spôsobiť druhotné znečistenie vody patogénnymi organizmami.

Medzná hodnota pre zásobovanie pitnou vodou je 10 % pokryvnosti poľa v mikroskope pre individuálne aj hromadné zásobovanie.

Bezfarebné bičíkovce

Bezfarebné bičíkovce sú mikroorganizmy živočíšneho i rastlinného pôvodu. Signalizujú dlhodobé či krátkodobé organické znečistenie vody – baktériami, riasami a pod. Ich prítomnosť vo vode môže spôsobovať priame ohrozenie zdravia človeka (ak je potvrdený parazit – Gardia intestinalis), no vo väčšine prípadov sú skôr indikátormi iného znečistenia potenciálne ohrozujúceho zdravie človeka (uvedené vyššie).

Pre pitné vody nezabezpečené dezinfekciou je medzná hodnota pre bezfarebné bičíkovce 10 jedincov/ml.

Vláknité baktérie

Vláknité baktérie sú baktérie, ktoré vytvárajú vlákna. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj aktinomycéty tvoriace mycelium zložené z vláken-hýf. Produkty metabolizmu vláknitých baktérií niekedy veľmi nepriaznivo ovplyvňujú senzorické vlastnosti a kvalitu vody.

Medzná hodnota v pitnej vode je 0 jedincov/ml.

Mikromycéty

Mikromycéty sú mikroskopické huby, ktoré sa považujú za indikátory organického znečistenia vôd. Do vodného prostredia sa môžu dostávať najmä z odpadov z domácností, z poľnohospodárstva a zo splaškov z pôdy. Mikromycéty sa často vyskytujú v povrchových, podpovrchových aj podzemných vodách vo forme spór alebo trvalých buniek. Pri úprave vody ich prejde veľká časť do vodovodnej siete, kde sa zachytávajú na stenách potrubí. Zvýšený výskyt mikroskopických húb v pitných vodách môže spôsobiť u pacientov so zníženou imunitou nešpecifické ochorenia horných dýchacích ciest, kože, ústnych slizníc, očí, vonkajšieho zvukovodu, prípadne aj pľúcne ochorenia v dôsledku vdychovania aerosólu.

Medzná hodnota mikromycét vo vodách je 0 KTJ/ml.

Živé organizmy

Živé organizmy sú organizmy, ktoré neboli usmrtené dezinfekciou, teda indikujú nedostatočnú dezinfekciu. Ich pôvod môže byť spôsobený znečistením, pomnožením vo vodárenskej sieti alebo čerstvou kontamináciou zdroja z povrchovej vody. Sú to všetky živé organizmy, ktoré nie sú vo vyhláške nijako bližšie definované a patria sem: rozsievky, meňavky, nálevníky, virníky, bezfarebné bičíkovce, hlístovce, riasy a sinice.

Medzná hodnota pre vyhovujúcu kvalitu pitnej vody je 0 jedincov/ml.

Mŕtve organizmy

Mŕtve organizmy sú ukazovateľom, ktorý hovorí o prítomnosti a počte mŕtvych mikroorganizmov vo vzorke. Môže sa jednať o jedince usmrtené dezinfekciou či nedostatočnou filtráciou zdroja.

Medzná hodnota pre vyhovujúcu kvalitu pitnej vody je 10 jedincov/ml.

Abiosestón

Abiosestón je tvorený odumretými časťami živých organizmov a rôznymi časticami organického a minerálneho pôvodu. Predstavuje pomocný indikátor kontaminácie vôd. Na základe poznania abiosestónu je možné rozpoznať zdroj znečistenia, pôvod nežiaducich suspenzií alebo kontaminácie.

Medzná hodnota pre zásobovanie pitnou vodou je 10 % pokryvnosť poľa v mikroskope.

 

Fyzikálne a chemické ukazovatele:

Železo (Fe)

Železo (Fe) je zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje žltú až hrdzavú farbu príp. horkú chuť. Aj malé koncentrácie Fe2+ vo vode môžu byť príčinou nadmerného rozvoja železitých baktérií, ktoré upchávajú potrubie a sú pri ich odumieraní príčinou zápachu. Zvýšený výskyt železa vo vodách je obvykle doprevádzaný aj výskytom mangánu.

Zo zdravotného hľadiska prirodzený výskyt železa v pitnej vode nepredstavuje riziko pre ľudský organizmus.

Medzná hodnota pre obsah železa v pitnej vode 0,2 mg/l bola stanovená kvôli ovplyvňovaniu senzorických vlastností vody (farba) pri jeho vyšších obsahoch. Pri jeho prirodzenom pôvode je tolerovateľná hodnota 0,5 mg/l.

Mangán (Mn)

Mangán (Mn) je podobne ako železo zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje hnedočiernu farbu príp. horkú chuť. Prechádza do vôd vylúhovaním z pôd, sedimentov a niektorých odumretých častí rastlín. Umelými zdrojmi sú odpadové vody, napr. zo spracovania rúd a metalurgických závodov. Okrem senzorických vlastností sa môže zvýšený obsah mangánu prejaviť aj v premnožení mangánových baktérií, ktoré môže viesť k upchávaniu vodovodného potrubia.

Prirodzený výskyt mangánu v pitnej vode nepredstavuje zo zdravotného hľadiska riziko pre ľudský organizmus.

Limitná hodnota pre jeho obsah je 0,05 mg/l, v prípade prirodzeného pôvodu z geologického podložia, ak nedochádza k ovplyvneniu senzorických vlastností je 0,2 mg/l.

Vápnik (Ca)

Vápnik (Ca) patrí do kategórie ukazovateľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. Je súčasťou kostí a zubov. Je potrebný na prevod nervového vzruchu v svaloch, nevyhnutný je pre zrážanlivosť krvi.

Jeho odporúčaná hodnota je > 30 mg/l. Predpis pre pitnú vodu ďalej odporúča hodnotu pre jeho spoločný obsah s horčíkom (Ca a Mg) 1,1 – 5,0 mmol/l.

Horčík (Mg)

Horčík (Mg) patrí rovnako do kategórie ukazovateľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. Je súčasťou kostí. Zabezpečuje prevod nervových vzruchov. Nadbytok sa prejavuje nechutenstvom, hnačkou až bezvedomím a smrťou. Urýchľuje mineralizáciu organických látok z odumretých organizmov a prispieva tak k samočistiacim procesom vody. Horčík sa vo vodách nachádza viazaný v nerozpustných uhličitanoch alebo rozpustných hydrogénuhličitanoch spolu so zlúčeninami vápnika. Významne ovplyvňuje neutralizačnú kapacitu vody a pH vody. Je nevyhnutnou súčasťou chlorofylu a bunkových organel.

Jeho prítomnosť v pitnej vode je definovaná odporúčanou hodnotou 10,0 – 30,0 mg/l a medznou hodnotou 125 mg/l. Predpis pre pitnú vodu ďalej odporúča hodnotu pre jeho spoločný obsah s vápnikom (Ca a Mg) 1,1 – 5,0 mmol/l.

Sodík (Na)

Sodík (Na) patrí k najdôležitejším minerálom, ktoré ľudský organizmus nevyhnutne potrebuje na reguláciu objemu telesných tekutín (napr. pri zvýšenom potení, hnačkových ochoreniach) a prenos nervových vzruchov. Je bežnou súčasťou prírodných vôd. Pitná voda ako zdroj sodíka nie je zo zdravotného hľadiska považovaná za rizikový faktor, nakoľko obsah sodíka v nej je prirodzene nízky – rádovo v jednotkách až desiatkach mg/l. K celkovému dennému prísunu sodíka do organizmu pitná voda prispieva približne 10 %.

Medzná hodnota pre obsah sodíka v pitnej vode je 200 mg/l.

Tvrdosť vody

Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode.

Vápnik a horčík sa do vôd dostávajú vylúhovaním vápencov a dolomitov príp. z odpadových vôd z prevádzok, kde sa pracuje s vápnom. Vápnik a horčík spôsobujú celkovú tvrdosť vody, ktorá má vplyv na vznik srdcovo-cievnych ochorení a civilizačných ochorení. Vo vode obsiahnutý vápnik a v menšej miere aj horčík majú naviac antitoxickú funkciu a zabraňujú vstrebaniu niektorých toxických prvkov a ich prechodu z čriev do krvi.

K tvrdosti vody môžu prispieť aj ďalšie prvky: hliník, mangán, zinok, bárium, stroncium, železo. V pitnej vode je vysoký obsah týchto prvkov žiaduci, naopak v technologickej vode je príčinou tvorby tuhých nánosov (vodného kameňa). Predovšetkým z technického hľadiska bolo navrhnuté množstvo rozdelení tvrdosti vody (napr. veľmi mäkká – mäkká – stredne tvrdá – tvrdá – veľmi tvrdá). Optimálnu koncentráciu horčíka a vápnika v pitnej vode nie je ľahké určiť a zdravotné požiadavky sa nemusia prelínať s technickými požiadavkami. Nežiaducimi prejavmi zvýšenej tvrdosti vody je tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

Stupnica tvrdosti vody

Označenie

Stupeň tvrdosti [mmol/l]

Stupeň tvrdosti [°dH]

voda veľmi mäkká

0 až 0,72

0 až 4

voda mäkká

0,72 až 1,43

4 až 8

voda stredne tvrdá

1,43 až 2,14

8 až 12

voda dosť tvrdá

2,14 až 3,21

12 až 18

voda tvrdá

3,21 až 5,35

18 až 30

voda veľmi tvrdá

> 5,35

> 30

[°dH] = stupeň nemecký [°N]

Prepočty tvrdosti vody

  • 1 mmol/l = 5,6°dH
  • 1°dH = 0,1783 mmol/l

Odporúčaná tvrdosť pitnej vody

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l (t. j. tvrdosť vody 6,16 až 28 °dH).

Dusičnany (NO3-)

Dusičnany(NO3) sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s dusitanmi (NO2) signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíšnych fariem. V tráviacom trakte sa dusičnany, vplyvom niektorých druhov baktérií redukujú na toxickejšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorého schopnosť prenášať kyslík je obmedzená. Riziko methemoglobinémie hrozí najmä dojčatám do veku 3 mesiacov. Nedostatok kyslíka sa v prvej fáze prejaví modraním kože a pier, pri vážnejších stavoch skutočným dusením a poškodením funkcií mozgu až zlyhaním základných životných funkcií. V žalúdku môžu tiež dusitany reagovať s amínmi a inými dusíkatými látkami v požívatinách za vzniku N-nitrózo zlúčenín, ktoré sú karcinogénne. Vyvolanie nádorového ochorenia hrozí aj pri dlhodobejšom konzumovaní potravy s nadmerným obsahom dusičnanov. Vysoký obsah dusičnanov môže mať tiež negatívny vplyv na reprodukčné funkcie.

Najvyššia medzná hodnota dusičnanov v pitnej vode bola stanovená na 50 mg/l na základe nepriamych toxických účinkov dusičnanov na ľudský organizmus, najmä na dojčatá. Podľa Potravinového kódexu SR je stanovená najvyššia medzná hodnota pre pramenitú vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá 10 mg/l.

Dusitany (NO2)

Dusičnany sa môžu vplyvom baktérií redukovať v tráviacom trakte na dusitany, ktoré po vstrebaní spôsobia tvorbu methemoglobínu z hemoglobínu (červené krvné farbivo dopravujúce kyslík). Methemoglobín nie je schopný prenášať kyslík, preto je ohrozené normálne okysličovanie tkanív. Dusitany zvyšujú riziko infarktu a rakoviny, ale aj zvýšenie krvného tlaku. Maximálna prípustná hodnota dusitanov je len 0,5 mg/l preto, že dusitany sa už v organizme nemusia ďalej meniť a v prijatej forme rovno pôsobia na hemoglobín.

Najvyššia medzná hodnota dusitanov v pitnej vode je 0,5 mg/l.

Amónne ióny (NH4+ )

Amónne ióny (NH4+ ) môžu pri prekročení medznej hodnoty indikovať fekálne znečistenie, ale môžu byť aj z geologického podložia. Môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie a v kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov a vyšším obsahom organických látok (CHSKMn) sú signálom čerstvej kontaminácie živočíšnym odpadom a svedčí o nárazovom znečistení.

Medzná hodnota pre ukazovateľ je stanovená na 0,5 mg/l.

Reakcia vody (pH)

Reakcia vody (pH) vyjadruje koncentráciu vodíkových iónov a môže sa pohybovať od 0 do 14. V chemicky čistej vode má neutrálnu hodnotu pH = 7 a obsah iónov je v rovnováhe. Väčšine sladkovodných organizmov vyhovuje neutrálna reakcia vody okolo pH 7. V prirodzených vodách je toto rozpätie oveľa širšie, od pH 3 v kyslých rašelinových vodách až po pH 11 vo vodách s intenzívnou fotosyntézou. Jej význam spočíva najmä v ovplyvňovaní priebehu rozkladu solí, prítomných vo vode a toxicity niektorých látok. Voda s nízkym pH tak môže mať agresívne účinky na potrubný materiál, čo sa môže prejavovať zvýšenými hodnotami železa príp. medi, vyššie hodnoty reakcie vody môžu znížiť účinnosť dezinfekcie.

Hodnota reakcie pitnej vody by mala byť v intervale od 6,5 do 8,5.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSKMn)

Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSKMn) slúži pre odhad organického znečistenia. To môže byť prírodného pôvodu z výluhov z organicky bohatých zemín, rozkladu živočíšneho a rastlinného tela priamo v studni alebo umelého pôvodu, kedy môže signalizovať únik toxických látok – pesticídov a hnojív.

Medzná hodnota CHSKMn je stanovená na 3,0 mg/l.

Absorbancia (254 nm, 1 cm) 

Absorbancia je bezrozmerná fyzikálna veličina vyjadrujúca množstvo (viditeľného spektra) elektromagnetického žiarenia pohlteného na 1cm vody. Pre zvýšenie užitočnosti tohto indikátora sa zvyčajne určuje pri vlnovej dĺžke sterilizačného UV žiarenia 254 nm.

Medzná hodnota absorbancie elektromagnetického žiarenia vlnovej dĺžky 254nm cez 1 cm vody je 0,080.

Voľný chlór

Pitná voda dodávaná spotrebiteľom verejnými vodovodmi musí byť zdravotne zabezpečená dezinfekciou. Používanie chlóru na dezinfekciu pitnej vody je celosvetovo považované za jeden z najúčinnejších prostriedkov zdravotného zabezpečenia vody a predchádzaniu vzniku a šíreniu ochorení. Chlórovanie je najčastejšou metódou dezinfekcie aj u nás, či už ide o používanie chlóru v jeho elementárnej forme alebo používanie jeho zlúčenín.

Pri dodržiavaní hygienických kritérií a povolených koncentrácií a odbornom prístupe výrobcu a dodávateľa pitnej vody sú obavy z negatívnych účinkov na zdravie neopodstatnené. Limitné hodnoty sú totiž stanovené na základe dlhodobého sledovania pitia zdravotne zabezpečenej vody chlórom na zdravotný stav obyvateľstva, ktoré nepotvrdilo nepriaznivé účinky na zdravie ľudí.

Medzná hodnota pre voľný chlór je 0,3 mg/l, pričom táto hodnota sa vzťahuje na obsah voľného chlóru po úprave. Jeho požadovaný minimálny obsah v distribučnej sieti je 0,05 mg/l.

Elektrolytická vodivosť

Elektrolytická vodivosť udáva schopnosť vody viesť elektrický prúd. Zodpovedá zároveň pohybu elektricky nabitých voľných častíc/iónov, ktoré sa v roztoku pohybujú vďaka svojmu náboju a umožňujú vedenie elektrického prúdu. Ióny sa dostávajú do vody rozpúšťaním pri kontakte s podložím. Elektrolytická vodivosť vyjadruje teda nepriamo obsah minerálnych látok – “solí”. Vo vode alebo odpadovej vode slúži hodnota vodivosti ako index zaťaženia soľami v odpadových vodách, alebo ako miera čistoty pitnej vody.

Medzná hodnota je 125 mS/m pri 20°C. Pitná voda nemôže pôsobiť agresívne.

Zákal vody

Zákal vody sa definuje ako zníženie priehľadnosti vody nerozpustenými a koloidnými látkami anorganického a organického pôvodu.

Medzná hodnota pre zákal je 5,0 FNU.

Pach vody

Pach vody je zapríčinený prítomnosťou prchavých látok rozličného charakteru pôsobiacimi na čuch. Často ide o stopové koncentrácie, ktoré sa analytickými metódami veľmi ťažko zisťujú.

Farba

Biele sfarbenie vody spôsobujú drobné bublinky vzduchu vo vode. Bublinky vznikajú kontaktom studenej vody z distribučnej siete s teplejšími vnútornými rozvodmi, prípadne prechodom cez perlátor alebo po opravách. Na odstránenie bubliniek postačuje krátke odstátie vody pred konzumáciou. Biele sfarbenie nemá vplyv na kvalitu vody.

Hnedé sfarbenie vody spôsobujú formy oxidu železa, ktoré vznikajú koróziou vnútorných stien oceľového alebo liatinového potrubia. Aby ste sa zbavili hnedého sfarbenia vody, nechajte ju chvíľu odtiecť. Hnedé sfarbenie nie je zdraviu škodlivé, spôsobuje len zmenu vzhľadu a chuti.

Medzná hodnota sfarbenia je pre pitnú vodu 15 mg/l.

 

Rádiologické ukazovatele

Rádiologické ukazovatele sú určené pre monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov v pitnej vode a pre zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany.

Súčasťou úplného rozboru sú rádiologické ukazovatele: radón (pitná voda dodávaná z podzemných zdrojov)

  • celková objemová aktivita alfa
  • celková objemová aktivita beta