Dusičnany, dusitany a ich vplyv na človeka – redirect

Dusičnany a dusitany sú súčasťou kolobehu dusíka v prírode. Ich zvýšený výskyt býva často dôsledkom ľudskej činnosti. V istých množstvách sú tieto látky prirodzenou zložkou potravy a vody. Avšak pri nadmernom množstve ako aj v dôsledku nesprávnej životosprávy majú dusičnany tendenciu meniť sa na dusitany a tie následne na rakovinotvorné nitrozamíny. Zvýšenú opatrnosť treba venovať výberu pitnej vody pre dojčatá. Metabolizmus detí do 6 mesiacov ešte nie je plne prispôsobený k spracovaniu dusičnanov. Približne tretina studní na Slovensku má vodu, v ktorej je prekročená bezpečná hranica koncentrácie jednej z týchto látok. T.j. 50 mg/l pre dusičnany a 0,5 mg/l pre dusitany (→ nariadenie vlády SR).

Dusík a jeho kolobeh v prírode

Dusičnany a dusitany sú súčasťou kolobehu amoniaku a dusíka v prírode, ktorý poháňajú tzv. nitrifikačné a denitrifikačné baktérie. Tvoria sa pri rozklade organických zvyškov z mŕtvych tiel rastlín a fekálií zvierat. Väčšinou sa spotrebujú na výstavbu tiel nových rastlín. Inokedy ich dážď splaví do podzemných vôd. Určité množstvo týchto solí sa prirodzene vyskytuje aj vo vodných tokoch (→ Wikipedia).

Dusičnany a dusitany bývajú vo vyššej koncentrácii v okolí hnojísk.

Vyššia koncentrácia dusičnanov a dusitanov býva v okolí poľnohospodárskych objektov (zvieracie farmy, hnojiská, polia, atď.) alebo priemyselných odpadových vôd ako aj čističiek odpadových vôd (ČOV). Odtiaľ sa tieto látky vo zvýšenej miere dostávajú do podzemných vôd a studní. Dusičnany sa môžu hromadiť v zelenine. Predovšetkým keď nemá ideálne podmienky alebo dostatok času pre svoj vývoj. Napr. rýchlená jarná zelenina.  Používajú sa tiež ako potravinárske aditívum (E249, E250, E251 a E252) kvôli ich antibakteriálnym a antioxidačným vlastnostiam (mäsové výrobky, konzervy, tvrdé syry).

Dusičnany a dusitany v tele človeka

V istých množstvách sú tieto látky prirodzenou zložkou potravy a vody. Za normálnych okolností sú nadbytočné dusičnany v tele zachytené obličkami a vylúčene močom. Prípustná dávka, ktorú je telo schopné bezpečne vylúčiť, bola organizáciou WHO stanovená na 5 mg na 1 kg telesnej hmotnosti na deň. To predstavuje 250-500 mg pre dospelého jedinca. Najviac dusičnanov sa nachádza v zelenine (50-3000 mg/kg), potom v mäse a tvrdých syroch (150-300 mg/kg), pre vodu bol stanovený limit obsahu dusičnanov na 50 mg/l.

Časť dusičnanov v tráviacom trakte mení na dusitany (viď. denitrifikačné baktérie). Denne dospelý jedinec spotrebuje 2,5-5 mg dusitanov na celkovú váhu tela. Podľa vedeckých štúdií takéto množstvo pôsobí priaznivo na kardiovaskulárny systém. Na druhej strane, pri nadmernom množstve dusitanov a nevhodnej životospráve (málo vitamínov a veľa tukov) dochádza v žalúdku k ich transformácii na karcinogénne nitrozamíny. Vysoký obsah dusitanov je predovšetkým v údeninách (do 6 mg/kg) a tvrdých syroch (do 2 mg/kg). Vo vode je akceptovateľný obsah dusitanov do 0,5 mg/l.

Metabolizmus detí do 6 mesiacov života ešte nie je plne prispôsobený k spracovaniu dusičnanov, preto treba zvýšenú opatrnosť venovať výberu pitnej vody, ak ju chceme použiť k príprave dojčenskej stravy.

Metabolizmus detí do 6 mesiacov ešte nie je plne prispôsobený k spracovaniu dusičnanov. Tie sa vo zvýšenej miere menia na dusitany, ktoré sa viažu na krvný hemoglobín. Tým sa obmedzuje prenos kyslíka v tele, a to môže viesť k dýchavičnosti alebo zlyhaniu srdca. Zvýšenú opatrnosť treba preto venovať výberu pitnej vody, ak ju chceme použiť k príprave dojčenskej stravy. Pre dojčatá je limit obsahu dusičnanov 10 mg/l a dusitanov 0,1 mg/l.

Dusičnany v zdrojoch pitnej vody

Z prieskumov kvality pitnej vody v domácnostiach vyplýva, že obsah dusičnanov býva spravidla pod limitnými hodnotami (pozri napr. → RÚVZ Trenčín). Výnimočne sa v niektorých kohútikoch koncentrácia dusičnanov blíži k hornej hranici limitu 50 mg/l. V týchto prípadoch treba zvýšenú opatrnosť venovať pri príprave dojčenskej stravy, kedy je limit dusičnanov iba 10 mg/l. Ten býva zväčša dodržaný v balených vodách, príp. špeciálnych balených vodách pre dojčatá.

Z analýzy vzoriek studničnej vody Úrad verejného zdravotníctva na Slovensku deklaroval, že v približne 30% prípadov bol prekročený limit dusičnanov (50 mg/l) a v zhruba 10% bol prekročený limit pre dusitany (0,5 mg/l). Najviac ohrozené boli práve oblasti so zvýšenou poľnohospodárskou činnosťou a tam, kde nie je vybudovaná kanalizácia a čistiarne odpadových vôd (ČOV).

Pozrite si naše riešenia

pre odstránenie dusičnanov a dusitanov z vody.

Normy dusičnanov a dusitanov vo vode podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z.:

  • Maximálny obsah dusičnanov vo vode (NO3-) - 50 mg/l
    Pre dojčatá je limit nižši, a to 10 mg/l.
  • Maximálny obsah dusitanov vo vode (NO2-) - 0,5 mg/l
    Pre dojčatá je limit nižši, a to 0,1 mg/l.